Nyhetsarkiv

Checklista för miljöbedömning

2018-02-19

En kortare checklista för uppdaterad miljöbedömning enligt kapitel 6 i Miljöbalken kompletterar nu senaste uppdateringen kring detta område för rutin 23.

Källa: Conlogic

Konsekvenser av nya 6 kapitlet i miljöbalken

2018-02-05

Eventuell påverkan sker för företag där Rutin 23 tillämpas och verksamheten ska genomföra en förändring av verksamheten med risk för betydande miljöpåverkan. Sammantaget ska förändringen förtydliga krav bedömningar som fordras i olika miljöbedömningsprocesser. Praktiskt leder dessa inte till några större skillnader då den nya förordningen får nya bestämmelser som redan innan framgick av tidigare förordningens […]

Källa: Conlogic

Förnyade förnybarhetsdirektivets påverkan på biodrivmedel

2018-02-02

Inom EU finns ett utbrett synsätt att biodrivmedel som baseras på grödor riskerar att konkurera med produktion av livsmedel samt driver fram ett högre råvarupris som i sin tur leder till odling av bland annat oljepalm (palmolja) med tillhörande avskogning för att bereda mark för dessa plantager. I Sverige och för den delen Central- och […]

Källa: Conlogic

Redovisningskrav på lastbilars bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

2018-01-29

Det Europeiska parlamanetets miljökommitté godkänner ett utkast till kommande lagstiftning som ska göra det möjligt att redovisa bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid från lastbilar och bussar. Målet är att göra dessa data mer allmänt tillgängliga baserat på  Vectomodellen. Läs mer. EU-kommissionen förväntas presentera utkast till gällande lagstiftning senare detta år. Läs nuvarande utkast

Källa: Conlogic

Ett av tio fartyg bryter mot svaveldirektivet

2017-11-13

Genom optiska mätningar som utförts av Chalmers avseende fartyg i svenska och danska farvatten  framkommer att cirka 90 procent av alla fartyg efterlever EU:s strängare svaveldirektiv från 2015. Direktivet innebär att svavelinnehållet i bränslet inte får vara högre än 0,1 viktsprocent eller att utsläppen av svaveldioxid reduceras till motsvarande mängd genom skrubberteknik för att eliminera […]

Källa: Chalmers

Rapportsammanfattning – Biobränslens påverkan på matförsörjningen

2017-10-03

EU:s direktiv för biobränslen som lanserades 2003 möjliggör produktion av etanol genom fermentering av spannmål och socker samt biodiesel genom transesterfiering av vegetabiliska oljor. Biobränslen utgör en väsentlig del av EU:s ambitioner att minska transporternas utsläpp av koldioxid. Farhågor har dock rests kring risken att användandet av råvaror för matproduktion går till bränsle kan öka […]

Källa: Transport & Environment

Laguppdatering

2017-09-04

Sammanställningen av rutiner och svensk lagstiftning är nu uppdaterad. Ändringar redovisas i förändringslog.

Källa: Conlogic

Program för minskade CO2-utsläpp från sjöfarten lanseras

2017-08-08

Den europeiska maritima säkerhetsorganet (EMSA) annonserar att de nu lanserar ett MRV-system (monitoring, reporting and verification) som syftar till att stödja minskade utsläpp inom EUs sjöfart. MRV-systemet är tillgängligt från och med den 7 augusti och utgör en av flera åtgärder som ska minska sjöfartens utsläpp av klimatgaser. Med systemet kan rederier som anlöper EUs […]

Källa: EMSA

Fossilfria transporter genom elektrifiering och förnyelsebara drivmedel

2017-06-15

Tidigare ansågs att transporternas elektrifiering tillsammans med en kompletterande användning av förnyelsebara drivmedel för de transporter som inte kan elektrifieras som orealistiskt. Ett sådant 100-procentigt förnyelsebart transportscenario börjar emellertid bli alltmer realistiskt. En omfattande elektrifiering och användande av biodrivmedel i resterande transporter i rena förbränningsmotorer utan utsläpp av luftföroreningar innebär även att miljö- och klimatutmaningarna […]

Källa: Conlogic

Trendspaning – Tunga lastbilar med eldrift

2017-02-06

Elektrifieringen av personbilar ses av många som en mycket stor och viktig del av ett mer klimatmässigt hållbart transportsystem. Den kanske mest förväntade lösningen är bilar med elmotorer som drivs med el från batterier som laddas vid laddningsstationer. Eftersom körsträckan generellt är kort och behovet lastförmåga är relativt litet är detta en lösning som fungerar […]

Källa: Conlogic

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.