Nyhetsarkiv

Laguppdatering

2017-09-04

Sammanställningen av rutiner och svensk lagstiftning är nu uppdaterad. Ändringar redovisas i förändringslog.

Källa: Conlogic

Program för minskade CO2-utsläpp från sjöfarten lanseras

2017-08-08

Den europeiska maritima säkerhetsorganet (EMSA) annonserar att de nu lanserar ett MRV-system (monitoring, reporting and verification) som syftar till att stödja minskade utsläpp inom EUs sjöfart. MRV-systemet är tillgängligt från och med den 7 augusti och utgör en av flera åtgärder som ska minska sjöfartens utsläpp av klimatgaser. Med systemet kan rederier som anlöper EUs […]

Källa: EMSA

Fossilfria transporter genom elektrifiering och förnyelsebara drivmedel

2017-06-15

Tidigare ansågs att transporternas elektrifiering tillsammans med en kompletterande användning av förnyelsebara drivmedel för de transporter som inte kan elektrifieras som orealistiskt. Ett sådant 100-procentigt förnyelsebart transportscenario börjar emellertid bli alltmer realistiskt. En omfattande elektrifiering och användande av biodrivmedel i resterande transporter i rena förbränningsmotorer utan utsläpp av luftföroreningar innebär även att miljö- och klimatutmaningarna […]

Källa: Conlogic

Trendspaning – Tunga lastbilar med eldrift

2017-02-06

Elektrifieringen av personbilar ses av många som en mycket stor och viktig del av ett mer klimatmässigt hållbart transportsystem. Den kanske mest förväntade lösningen är bilar med elmotorer som drivs med el från batterier som laddas vid laddningsstationer. Eftersom körsträckan generellt är kort och behovet lastförmåga är relativt litet är detta en lösning som fungerar […]

Källa: Conlogic

FN-beslut om historisk utfasning av HFC minskar klimatutsläppen

2016-10-15

Den 15 oktober enades ca 200 länder i Kigali om ett tillägg till Montrealprotokollet att fasa ut fluorerande växthusgaser (HFC) som används som köldmedia i kyl- och värmeanläggningar. Åtgärden beskrivs som den enskilt viktigaste åtgärden för att begränsa klimatpåverkan. HFC introducerades som ett köldmedium utan ozonnedbrytande effekt, men som tyvärr har en stor klimatpåverkande effekt […]

Källa: Climate change news

Tyskland vill förbjuda förbränningsmotorn i personbilar

2016-10-09

Det tyska Förbundsrådet som är landets högsta lagstiftande organ och representerar samtliga 16 delstater har röstat igenom en resolution som endast tillåter fordon med nollutsläpp från och med 2030. Beslutet har ingen direkt och praktisk betydelse då typgodkännande beslutas av EU, men denna inriktning av Tyskland kan komma att påverka EU:s lagstiftning i denna riktning […]

Källa: Der Spiegel

Parisavtalet otillräckligt

2016-06-30

Enligt en ny studie kommer målsättningen om en maximal temperaturökning på 2 grader inte kunna hållas med nuvarande nationella klimatmål. Enligt studien hamnar temperaturökning snarare på 2,6 till 3,1 grader. Läs mer

Källa: Klimataktuellt

Godstransporter i rörpostliknande system

2016-06-27

2013 lanserade Elon Musk idén om en ”hyperloop” som kan liknas vid ett rörpostsystem för att transportera gods och människor i hastigheter upp mot 1000 km/h. Idén bygger på rör utan luft där kapslar kan färdas utan luftmotstånd. Musks idéer har initierat olika projekt som nu ska försöka omsätta visionerna till praktisk tillämpning. Ett sådant […]

Källa: Dagens Industri

Världens första elektrifierade motorväg

2016-06-05

Den 22 juni invigs världens första elväg på mororväg E16. Överföringen av el sker med konduktiv teknik och kommer att fungera som en testanläggning fram till december 2017. Med denna teknik tillsammans med grön el kan lastbilar drivas med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Läs mer

Källa: Scania

Koldioxidnivån i atmosfären på väg mot 400 ppm

2016-06-03

De globala koncentrationerna av koldioxid i atmosfären är på väg mot det kritiska tröskelvärdet 400 ppm vilket sannolikt innebär att det inte kommer att sjunka igen under denna nivå. Läs mer  

Källa: The Guardian

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.