Nyheter och analyser

Biodrivmedel för sjöfart

Att ställa om sjöfarten till fossilfrihet är en utmaning eftersom trafiken sker på längre sträckor till sjöss utan omedelbar tillgång till bränsleförsörjning. De bränslevolymer som sjöfarten förbrukar är dessutom betydande samt att driftsäkerhet är väsentlig då driftstopp till sjöss kan innebära stora säkerhetsrisker. Utan en tillförlitlig och välfungerande sjöfart begränsas den globala handeln. Samtidigt är […]

Källa: SEKAB 20200309

Vätgas inom väg- och tågtrafik

Elektrifieringen av väg- och järnvägstrafik söker nu nya lösningar med stöd av bränsleceller ombord som kan leverera el till fordonens elmotorer utan utsläpp av luftföroreningar eller klimatpåverkande gaser. Den största utmaningen är att utveckla en tillräckligt energieffektiv framdrivning i ett livscykelperspektiv när produktion, distribution och lagring av vätgas inkluderas. Det finns givetvis även många utmaningar […]

Källa: Vätgas Sverige, Scania samt Transportnet

Nya globala regler för svavelinnehåll i sjöfartens bunkerolja träder ikraft 1 januari 2020

Historiskt har tung bunkerolja för global sjöfart innehållit mycket höga halter av svavel. Orsaken är att bränslet utgör en restprodukt från destillering av råolja. Fartygens motorers förbränning har därigenom inneburit höga utsläpp av svaveldioxid (SO2). Svaledioxid är hälsoskadligt med påverkan på andning och förorsakar lungsjukdomar. I atmosfären bidrar svaveldioxid till surt regn som genom försurande […]

Källa: IMO

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom:

Elektrisk golfbil för helgens transporter under solcellsladdning i veckan
Nollemissionsfordon i San Fransisco (emissioner på annan plats)
Elektrisk lastbil för stadsdistribution i Holland
Eldrift är en av många lösningar för hållbara transporter
Elcykel för lokaldistribution
Framtidens tankning ges en ny innebörd
Godsfärja till öar i Stockholms skärgård
Hemdistribution av mat till öarna i Stockholms skärgård
Äldre amerikansk lastbil
Oljefartyg för Östersjön med maximal storlek med högsta säkerhetsklass och isbrytaregenskaper.
Elbil för lokala ö-transporter
Klassisk bensinpump
Fyrar för navigationsstöd inomskärs
Isar i nordliga farvatten, en utmaning för sjöfart och fritidsbåtar
Ombyggt östtyskt växlingslok
Oväntade trafikfaror
Reachstacker och 40 fots containers
Bulklastbil
Vattentorn för ånglokens vattenförsörjning
Inlandshamn utanför Berlin
Lossning av lastbil med lastväxlare
Tyskt växelingslok
Kollastningsramp för ånglok
Självkörande taxi vid ITS I Köpenhamn, en blick in i framtiden