Nyhetsarkiv

Biodrivmedel för sjöfart

2020-03-27

Att ställa om sjöfarten till fossilfrihet är en utmaning eftersom trafiken sker på längre sträckor till sjöss utan omedelbar tillgång till bränsleförsörjning. De bränslevolymer som sjöfarten förbrukar är dessutom betydande samt att driftsäkerhet är väsentlig då driftstopp till sjöss kan innebära stora säkerhetsrisker. Utan en tillförlitlig och välfungerande sjöfart begränsas den globala handeln. Samtidigt är […]

Källa: SEKAB 20200309

Vätgas inom väg- och tågtrafik

2020-02-24

Elektrifieringen av väg- och järnvägstrafik söker nu nya lösningar med stöd av bränsleceller ombord som kan leverera el till fordonens elmotorer utan utsläpp av luftföroreningar eller klimatpåverkande gaser. Den största utmaningen är att utveckla en tillräckligt energieffektiv framdrivning i ett livscykelperspektiv när produktion, distribution och lagring av vätgas inkluderas. Det finns givetvis även många utmaningar […]

Källa: Vätgas Sverige, Scania samt Transportnet

Nya globala regler för svavelinnehåll i sjöfartens bunkerolja träder ikraft 1 januari 2020

2020-01-15

Historiskt har tung bunkerolja för global sjöfart innehållit mycket höga halter av svavel. Orsaken är att bränslet utgör en restprodukt från destillering av råolja. Fartygens motorers förbränning har därigenom inneburit höga utsläpp av svaveldioxid (SO2). Svaledioxid är hälsoskadligt med påverkan på andning och förorsakar lungsjukdomar. I atmosfären bidrar svaveldioxid till surt regn som genom försurande […]

Källa: IMO

Tillbaka på Conlogic

2019-09-08

Sedan den 1 januari till den 6 september 2019 har Magnus Swahn varit anställd på Trafikverket för att leda Regeringsuppdraget Horisontella samarbeten och öppna data. Under samma period har Magnus även färdigställt FOI-projektet Verksamhetsbaserad godsdata. Delrapport för Regeringsuppdrag samt FOI-rapport finns tillgängliga enligt länkar nedan. Magnus har även bidragit i utvärderingen av sjöfartens ansökningar för Ekobonus […]

Källa: Conlogic

Nya utmaningar

2019-01-03

Sedan den 1 januari är Magnus Swahn anställd på Trafikverket för att utreda möjligheter och hinder med ökad tillgång på mer operationella data för godstransporter med målsättningen att effektivisera och utveckla framtidens godstransportsystem. Utredningen sker inom ramen för ett regeringsuppdrag som den 31 maj 2019 ska redovisa ett betänkande hur detta ska kunna utvecklas. Tidsramen […]

Källa: Conlogic

Scania testar eldrift med elförsörjning från bränslecell och vätgas

2018-12-11

Tillsammans med Renova utvecklar Scania en eldriven lastbil som försörjs med el från bränsleceller som drivs med väte. Projektet sker i samverkan med KTH och Energimyndigheten. Scania utvecklar samtidigt fyra distributionsfordon för norska livsmedelsgrossisten Asko med en räckvidd på 500 km baserat på denna teknik. Läs mer

Källa: Ny Teknik

Brist på kobolt hindrar utvecklingen av elbilar

2018-11-22

En ny rapport från EU-kommissionen påtalar den brist på kobolt som uppstår som en konsekvens av ett ökat intresse för litiumbatterier på grund av allt fler eldrivna bilar. Enligt rapporten beräknas den globala efterfrågan av kobolt överstiga tillgången redan 2020 med 8 000 ton. Underskottet kommer sedan fortsätta växa till 64 000 ton fram till […]

Källa: JRC

Bindande utsläppsmål för tunga fordon i EU

2018-10-19

Den 18 oktober röstade “Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)” i Europaparlamentet för nya bindande CO2-reduktionsmål för tunga fordon. Koldioxidutsläpp från tunga fordon står för 25 % av vägtransporternas utsläpp och 6 % av EU:s totala utsläpp av koldioxid. Utan åtgärder förväntas denna andel öka. Förslaget röstades igenom.

Källa: Europaparlamentet

Volvo lanserar ett elektriskt självkörande dragfordon

2018-09-21

Nyligen presenterade Volvo sin nya produkt Vera, en självkörande och uppkopplad elektrisk dragbil. Dess tillämpning är tänkt för logistikcentra där transporter av enhetliga lastbärare sker ofta och på korta avstånd. Fordonen kan lokalisera sin position på centimetern när, analysera vad som händer i trafiken runt omkring och därefter respondera med hög precision. Varje fordon färdas […]

Källa: Volvo

Utredning för effektivare och mer klimatsmarta transporter i Sverige

2018-08-30

Sveriges regering har beslutat om tre uppdrag för att skapa effektivare och klimatsmartare godstransporter. Regeringen vill utreda var och om längre lastbilar bör tillåtas och hur man kan öka antalet tunga fordon som kan köras på fossilfria drivmedel. Dessutom se över hur intermodala godstransporter med sjöfart och järnväg kan främjas. Läs mer

Källa: Sveriges Regering

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.