Nyhetsarkiv

Eliminerar vätgasdrivna lastbilar behovet av elvägar?

2023-05-30

Med vetskap om de stora lastbilstillverkarnas stora ansträngningar att elektrifiera sina drivlinor tar den tekniska utvecklingen för klimatomställning stora steg framåt. Elförsörjning från batteri verkar utgöra det huvudsakliga utvecklingsspåret. Sedan ett par år verkar även vätgas och bränslecell kunna bli ett alternativ för elförsörjning till lastbilars elmotorer…

Källa: Conlogic

Elektrifierade semitrailer sparar bränsle

2023-04-26

Sedan några tillbaka har möjligheten och nyttan med att inkludera en separat elmotor och batterier på semitrailers som stöd till dragbilens motor diskuterats…

Källa: Conlogic och DB Schenker

Snabba eldrivna godståg

2021-02-16

I Kina har världens snabbaste godståg nyligen visats upp. Tågtillverkaren CRRC i Tangshan har utvecklat ett aerodynamiskt utformat tåg som når hastigheter nära 350 km/h. Tidigare rekordet på 180 km/h för ett godståg hölls av Mercitalia i Italien. Av CRRC-tågets totala yta kan 85% lastas med gods. CRRC-tåget inkluderar åtta vagnar och 2,9 meters breda […]

Källa: Jarnvagsnyheter.se och Conlogic

Internationella sjöfartens klimatmål

2020-11-26

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Commitee, MEPC) nådde i den 20 november en överenskommelse om regler för minskning av växthusgasutsläppen på kort sikt från den internationella sjöfarten genom tekniska och operativa metoder. Reglerna ingår i MARPOL-konventionen för att uppnå målet i IMO:s preliminära västhusgasstrategi. Enligt den ska […]

Källa: Dagens Miljöteknik

Utvecklingen av EU:s mål för mobilitet och växthusgaser

2020-08-28

2011 antog den Europeiska kommissionen sitt “transport white paper” med målsättningen att uppnå ett konkurrenskraftigt transportsystem som tillgodoser god mobilitet, eliminerar barriärer inom väsentliga områden samt stödjer tillväxt och fler arbetstillfällen. Samtidigt var målet att minska Europas beroende av importerad olja samt att transporternas utsläpp av växthusgaser skulle minska med 60 % till 2050. Målet […]

Källa: Conlogic

Biodrivmedel för sjöfart

2020-03-27

Att ställa om sjöfarten till fossilfrihet är en utmaning eftersom trafiken sker på längre sträckor till sjöss utan omedelbar tillgång till bränsleförsörjning. De bränslevolymer som sjöfarten förbrukar är dessutom betydande samt att driftsäkerhet är väsentlig då driftstopp till sjöss kan innebära stora säkerhetsrisker. Utan en tillförlitlig och välfungerande sjöfart begränsas den globala handeln. Samtidigt är […]

Källa: SEKAB 20200309

Vätgas inom väg- och tågtrafik

2020-02-24

Elektrifieringen av väg- och järnvägstrafik söker nu nya lösningar med stöd av bränsleceller ombord som kan leverera el till fordonens elmotorer utan utsläpp av luftföroreningar eller klimatpåverkande gaser. Den största utmaningen är att utveckla en tillräckligt energieffektiv framdrivning i ett livscykelperspektiv när produktion, distribution och lagring av vätgas inkluderas. Det finns givetvis även många utmaningar […]

Källa: Vätgas Sverige, Scania samt Transportnet

Nya globala regler för svavelinnehåll i sjöfartens bunkerolja träder ikraft 1 januari 2020

2020-01-15

Historiskt har tung bunkerolja för global sjöfart innehållit mycket höga halter av svavel. Orsaken är att bränslet utgör en restprodukt från destillering av råolja. Fartygens motorers förbränning har därigenom inneburit höga utsläpp av svaveldioxid (SO2). Svaledioxid är hälsoskadligt med påverkan på andning och förorsakar lungsjukdomar. I atmosfären bidrar svaveldioxid till surt regn som genom försurande […]

Källa: IMO

Tillbaka på Conlogic

2019-09-08

Sedan den 1 januari till den 6 september 2019 har Magnus Swahn varit anställd på Trafikverket för att leda Regeringsuppdraget Horisontella samarbeten och öppna data. Under samma period har Magnus även färdigställt FOI-projektet Verksamhetsbaserad godsdata. Delrapport för Regeringsuppdrag samt FOI-rapport finns tillgängliga enligt länkar nedan. Magnus har även bidragit i utvärderingen av sjöfartens ansökningar för Ekobonus […]

Källa: Conlogic

Nya utmaningar

2019-01-03

Sedan den 1 januari är Magnus Swahn anställd på Trafikverket för att utreda möjligheter och hinder med ökad tillgång på mer operationella data för godstransporter med målsättningen att effektivisera och utveckla framtidens godstransportsystem. Utredningen sker inom ramen för ett regeringsuppdrag som den 31 maj 2019 ska redovisa ett betänkande hur detta ska kunna utvecklas. Tidsramen […]

Källa: Conlogic

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.