Nyhetsarkiv

Analys – Flyget i fokus

2016-03-11

Det finns idag ett växande krav på att minska flygets miljö- och klimatpåverkan bland annat beroende på att flygets växthusgasutsläpp inte omfattas av klimatavtalet som slöts i Paris. Detta har väkt krav på branschens egna klimatåtgärder, men frågorna är inte enkla och innehåller en mångfald av motstående förutsättningar och krav. Den grundläggande utmaningen är ökningen […]

Källa: Conlogic 20160310

Super truck II

2016-03-02

För att driva på lastbilstillverkarna har energidepartementet i USA lanserat sitt initiativ Super truck II, som syftar till att förbättra effektiviteten i lastbilar med mer än 100 % i jämförelse med den mest energieffektiva dragbilen och semitrailern från 2009. Läs mer

Källa: CCJ 20160302

Laguppdatering

2016-01-28

Sammanställningen av rutiner och svensk lagstiftning är nu uppdaterad. Ändringar redovisas i förändringslog.

Källa: Conlogic

Airbus lanserar nytt bränslesnålt plan

2016-01-27

Airbus lanserar nya A320Neo som är en utveckling av A320. Med nya motorer och ny utformning av vingar minskar bränsleförbrukningen per säte med 20 procent. Även bullernivåer reduceras.

Källa: SVD 2016-01-27

Måttlig oro för klimat- och miljörisker

2016-01-20

Enligt en ”CEO survey” som utfördes av PwC inför World economic forum i Davos anses klimat- och miljöhot minst allvarliga av 11 risker. Värre hot bedöms vara regelkrångel, geopolitisk instabilitet samt osäkra växelkurser. Läs mer

Källa: Miljörapporten 20 januari 2016

Obligatorisk hållbarhetsredovisning inom EU

2016-01-19

EU-kommissionen har öppnat en öppen konsultation kring direktivet om obligatorisk hållbarhetsredovisning för företag inom EU. Konsultationen sträcker sig fram till den 15 april i år. Under året ska EU:s medlemsländer implementera direktivet i nationell lagstiftning. Läs mer

Källa: Miljörapporten 20160119

Större lastbilar på svenska vägar

2016-01-12

Under våren 2016 kommer den svenska regeringen att lägga fram ett förslag om att tillåta lastbilar med en maximal vikt på 74 ton av miljö- och klimatskäl. För att klara framtidens utmaningar behöver transportsektorn bli mer resurseffektiv menar regeringen.    

Källa: Miljörapporten 20160112

Nya lagar om buller och bränslen

2016-01-11

Vid årskiften införs nya lagar i Sverige. För transporter handlar dessa om förändrad bränslebeskattning och nya bullerregler. Energiskatten höjs för bensin och diesel medan skattebefrielsesen för etanol minskas. För omgivningsbuller har miljöbalken ändrats så att verksamhetsutövare inte döms till ansvar om denne följt det som sägs om buller i en detaljplan eller i ett bygglov […]

Källa: Miljörapporten 20160111

Konkurrens om biomassa till drivmedel

2015-12-15

I takt med att även flyget eftersträvar en övergång mot förnyelsebara drivmedel uppstår en ökad konkurrens enligt Energimyndigheten. Råvaran i flera förnybara flygbränslen är den samma som används för ersättning av fossil diesel i vägtransporter. Det är redan konkurrens om de här råvarorna och en större efterfrågan från flygsektorn kan komma att öka konkurrensen och […]

Källa: Miljörapporten 20151215

Globalt klimatavtal undertecknat

2015-12-14

196 länder har undertecknat ett klimatavtal i Paris med ambitiösa mål, men utan tydliga riktlinjer. Avtalet anses utgöra en grund för utveckling dock utan specificerade utsläppsminskningar. Det lägger därför ett stort ansvar på de länder som skrivit under avtalet att ta sitt ansvar. En bidragande orsak till avtalet kunde undertecknas är en snabb teknisk utveckling […]

Källa: Miljörapporten 14 december 2015

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.