Nya globala regler för svavelinnehåll i sjöfartens bunkerolja träder ikraft 1 januari 2020

Historiskt har tung bunkerolja för global sjöfart innehållit mycket höga halter av svavel. Orsaken är att bränslet utgör en restprodukt från destillering av råolja. Fartygens motorers förbränning har därigenom inneburit höga utsläpp av svaveldioxid (SO2). Svaledioxid är hälsoskadligt med påverkan på andning och förorsakar lungsjukdomar. I atmosfären bidrar svaveldioxid till surt regn som genom försurande nedfall skadar grödor, skogar samt vattenlevande arter men även till försurning av haven.

Tidigare IMO specifikationer för bunkerolja var ett svavelinnehåll på maximalt 5 %vikt (50 000 ppmv) som år 2000 reducerades till 4,5 %vikt. Det globala gränsvärdet har sedan 2012 varit 3,5 %vikt. Regionalt har olika ”Emission Control Areas, (ECA)” fordrat avsevärt lägre halter av svavel.

Från och med den första januari 2020 introducerade IMO nya globala svavelkrav som maximerar svavelinnehållet i bunkerolja till 0,5 %vikt

Källa: IMO

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: