Biodrivmedel för sjöfart

Att ställa om sjöfarten till fossilfrihet är en utmaning eftersom trafiken sker på längre sträckor till sjöss utan omedelbar tillgång till bränsleförsörjning. De bränslevolymer som sjöfarten förbrukar är dessutom betydande samt att driftsäkerhet är väsentlig då driftstopp till sjöss kan innebära stora säkerhetsrisker. Utan en tillförlitlig och välfungerande sjöfart begränsas den globala handeln.

Samtidigt är sjöfartens utsläpp av växthusgaser betydande och utgör idag 2 – 3 % av de globala utsläppen. Med nuvarande utveckling förväntas sjöfartens utsläpp av växthusgaser utgöra 15 % av de globala växthusgasutsläppen 2050 om inget görs för att vända utvecklingen.

Det krävs därför en omställning och övergång till förnyelsebara drivmedel inom sjöfarten, som dessutom sker i konkurrens med övriga trafikslags behov av förnyelsebara bränslen.

Nu lanseras ett projekt som ska leverera ett förnyelsebart bränsle till sjöfarten. Syftet är att producera en biobaserad råolja av rester från pappers- och massaindustrin.

Målet är att först i världen en storskalig demonstrationsanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen byggs av det svenska kemi- och cleantechföretaget Sekab tillsammans med det holländska kemiföretaget Vertoro.Teknologin bakom heter Goldilocks och är utvecklad av Vertoro. I existerande anläggningar kan bara en typ av biodrivmedel produceras, medan biobaserad råolja kan raffineras till flera olika biodrivmedel.

Produktionen kommer att starta om cirka ett år och ska i ett första skede leverera biodrivmedel till sjöfarten.

Källa: SEKAB 20200309

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: