Internationella sjöfartens klimatmål

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Commitee, MEPC) nådde i den 20 november en överenskommelse om regler för minskning av växthusgasutsläppen på kort sikt från den internationella sjöfarten genom tekniska och operativa metoder.

Reglerna ingår i MARPOL-konventionen för att uppnå målet i IMO:s preliminära västhusgasstrategi. Enligt den ska koldioxidintensiteten inom den internationella sjöfarten, dvs. koldioxidutsläppen i förhållande till transportarbetet, minskas med minst 40 procent fram till 2030 jämfört med 2008.

Svagheten i överenskommelsen är den saknar sanktioner för fartyg som inte vidtar de korrigerande åtgärder som krävs för att minska utsläppen. Därmed kommer utsläppsminskningen sannolikt att ligga långt från den nivå som många stater önskat. Den kommer också att ligga långt från IMO:s mål och riktlinjer enligt Parisavtalet. För ro-ro- och ro-pax-fartyg nåddes en överenskommelse om specifika krav på energieffektivitet.

Mötets beslut om kortsiktiga åtgärder för ökad energieffektivitet och reducerad koldioxidintensitet för att minska växthusgasutsläppen bekräftas sannolikt i juni 2021 för att träda i kraft den 1 januari 2023.

Förhandlingarna kring minskade utsläpp på medel, och lång sikt fortsätter och inkluderar bland annat en internationell bränsleavgift, andra ekonomiska styrmedel samt bränslen med lägre utsläpp av koldioxid. Enligt det långsiktiga målet ska utsläppen minska med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008. Beroende på världsekonomin och energimarknaden beräknas utsläppen från den internationella sjöfarten öka med 90–130 procent från 2008 års nivå fram till 2050 om inga åtgärder vidtas.

Källa: Dagens Miljöteknik

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: